GP-Baseantenne 40-500 MHz (kappeskjema)

GP-Baseantenne 40-500 MHz (kappeskjema)

Transvoice GP40-500   40-500 MHz.
¼ bølge Ground Plane Baseantenne
Kappeskjema.
Dekker bånd:  PR/Walkie-Talkie/CB radio, VHF, UHF, Marine VHF, ICE, PMR, DAB/DAB+
Varenr. 208-035
Baseantenne m/feste 60 cm kabel N-Hun 170-400 MHz

Baseantenne m/feste 60 cm kabel N-Hun 170-400 MHz

Baseantenne m/feste 60cm kabel N-Hun 170-400 MHz
Varenr. 208-947